Koulutukset
Tietoja ja taitoja vuorovaikutukseen ja yhteisön johtamiseen

Teoriasta tekoihin!

Johda mielelläsi! on esimiestaitojen koulutus, jossa opitaan motivaation ja sitoutumisen psykologisia mekanismeja sekä inhimillisen vuorovaikutuksen toimintaperiaatteita validin tutkimustiedon näkökulmasta. Lisäksi opimme innostavan johtajan vuorovaikutustaitoja sekä selvitämme hankalien johtamistilanteiden ratkaisukeinoja. Koulutuksessa opitaan myös sosiaalisen johtajuuden rakentumista sekä tunnistamaan johtajaan kohdistuvia odotuksia ja tarpeita, joihin hänen tulee vastata voidakseen johtaa ihmisiä motivoiden ja osallistavasti sitouttaen.

Työyhteisötaitojen koulutukset on suunnattu koko työyhteisölle ja niissä opitaan sekä vuorovaikutuksen psykologiaa että hyvien vuorovaikutustaitojen käytännöllisiä keinoja. Tarkastelemme työyhteisön vuorovaikutusta myös työelämän lainsäädännön näkökulmasta sekä erityisesti hyvän vuorovaikutuksen merkityksiä työhyvinvoinnille ja työhön motivoitumiselle. Koulutuksessa tarkastellaan myös oman työyhteisön tiedostamattomia pelisääntöjä, sosiaalisia normeja, joiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään oman työyhteisön toimintakulttuuria sekä keinoja vahvistaa sen myönteisiä voimavaroja.

Hyvä tietää koulutusmenetelmistäni:

Räätälöin myös koulutukseni ala- ja ryhmäkohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Suosin koulutuksissakin mahdollisimman runsasta keskustelevuutta ja reflektoivia ongelmanratkaisutehtäviä, koska riittävän haasteelliset ohjausmetodit ovat oppimisen kannalta tehokkaimpia. 

Vaikka käsittelemme koulutuksissa myös teoreettista tietoa, päähuomio on käytännön teoissa, käyttäytymisessä, ratkaisuissa ja tarinallisissa esimerkeissä. 

Laajempia koulutuskokonaisuuksia täydennetään verkko- ja välitehtävillä, joiden avulla opittua tietoa syvennetään työssä toteutettavan kehittämisen myötä.

Ota yhteyttä!